Opinnot

OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen
harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. Taiteenalan laajan oppimäärän opinnot
tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaita innostetaan käyttämään taidetta myös yhteistyön, vaikuttamisen ja
osallistumisen välineenä.
Laajan oppimäärän tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja
luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa. Oppilaita rohkaistaan asettamaan omia oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja
niiden pohjalta. Opintojen edetessä oppilasta ohjataan ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan.
Laajan oppimäärän opinnot tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden kehittää hänelle merkityksellisiä taiteenalan ilmaisutapoja. Oppilaita kannustetaan tarkastelemaan, tulkitsemaan ja arvottamaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin.
Opinnoissa kehittyvä monilukutaito tukee oppilaiden kriittistä ajattelua ja oppimisen taitoja. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan taiteenalaa historiallisena, yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena ilmiönä sekä rakentamaan toiminnassaan yhteyksiä taiteiden ja tieteiden välille.

OPINTOJEN RAKENNE

Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat kuvataiteen perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän kuvataidekasvatuksesta. Taiteen perusopetuksen sekä kuvataiteen laajan oppimäärän yleiset tavoitteet määritellään tässä opetussuunnitelmassa ja opintokokonaisuuksien tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman liitteessä.
Perus- ja syventävät opinnot on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.
Perusopintoja edeltävä varhaisiän kuvataidekasvatus on pääasiallisesti alle kouluikäisille.
Järjestämme opetusta myös aikuisille. Lisäksi voimme tarjota muuta kuvataiteen opetusta, joka ei kuulu laajan oppimäärän opintoihin.
Laajan oppimäärän perusopintojen tarkoituksena on kuvataiteen keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin sisältyy keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Varhaisiän kuvataidekasvatus
Varhaisiänopintoryhmät:
– vauvojen värikylpy alle 2 -vuotiaat
– Taaperokuvis 3-4 -vuotiaat huoltajan kanssa
– Viskarikuvis 5 –vuotiaat
– Eskarikuvis 6-vuotiaat

Perusopintojen rakenne
Perusopinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta:
– Kuvataiteen perusteet 1 (7-9 –vuotiaat)
– Kuvataiteen perusteet 2 (9-12 –vuotiaat)
– Perusopintojen työpajat (12-14 –vuotiaat)

Perusopinnoissa edetään opintokokonaisuudesta toiseen: kuvataiteen perusteet 1 opintokokonaisuuden jälkeen suoritetaan kuvataiteen perusteet 2 ja viimeisenä perusopintojen työpajat. Perusopinnot voi suorittaa seitsemässä lukuvuodessa, jonka jälkeen siirrytään opiskelemaan syventäviin opintoihin.

Syventävien opintojen rakenne
Syventäviin opintoihin kuuluu kolme opintokokonaisuutta:
– Työpajaopinnot
– Päättötyöopinnot
– Lyhytkurssit

Työpajaopintoihin sisältyvät koulun näyttelyt ja tapahtumat, projektiopinnot sekä itsenäistä työskentelyä.
Päättötyöopintoihin sisältyy seminaariopinnot ja itsenäistä opiskelua. Lyhytkurssit opintokokonaisuus
koostuu vähintään kolmesta eri lyhytkurssista, jotka ovat laajuudeltaan 10-12 tunnin mittaisia. 
Syventävät opinnot voi suorittaa kolmessa lukuvuodessa kun oppilas on suorittanut myös kuvataiteen
perusopinnot. Syventävien opintojen työpajaopintoja ja lyhytkurssiopintoja voi opiskella kauemminkin,
mikäli oppilas on aloittanut kuvataideopinnot myöhemmin, eikä hän ole suorittanut kuvataiteen
perusopintoja.