TAITEEN PERUSOPETUS - Lasten ja nuorten opetus

Varhaisiän kuvataidekasvatus 3–6 vuotiaat

Varhaisiän opinnoissa kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin. Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan ja lasta rohkaistaan kokeilemaan. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä.

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen opintoryhmät:

  • TaaperoKuvis 3–4 -vuotiaat, huoltajan kanssa
  • ViskariKuvis 5 -vuotiaat
  • EskariKuvis 6 -vuotiaat

Perusopinnot 7–14 vuotiaat

Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen.

Perusopinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta. Opinnoissa edetään Kuvataiteen perusteet I (sis. Kuvis 1 ja -2 -ryhmien opinnot) opintokokonaisuudesta Kuvataiteen perusteet II (sis. Kuvis 3 – 5 -ryhmien opinnot) opintokokonaisuuteen. Viimeisenä opiskellaan Perusopintojen työpajaopintoja (sis. Kuvis 6 ja -7 -ryhmien opinnot). Perusopinnot voi suorittaa seitsemässä lukuvuodessa, jonka jälkeen opintoja jatketaan syventävisä opinnoissa.

—–

Kuvataiteen perusteet I

Kuvis 1 (7–8 -v:lle) ja Kuvis 2 (8–9 -v:lle) -ryhmän opinnot.

Opintokokonaisuudessa pyritään herättämään oppilaan kiinnostus ja ilo taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Opetuksessa keskitytään monipuolisesti kuvataiteen eri osa-alueisiin, perustekniikoihin ja välineisiin erilaisten harjoitusten kautta.

—–

Kuvataiteen perusteet II

Kuvis 3 (9–10 -v:lle), Kuvis 4 (10–11 -v:lle) ja Kuvis 5 (11–12 -v:lle) -ryhmän opinnot.

Opintokokonaisuudessa harjoitellaan pitkäjänteisempää työskentelyä kuvataiteen eri osa-alueiden ja perustekniikoiden parissa. Teokset ovat isompia kooltaan ja/tai toteutuksiltaan, ja niihin voidaan soveltaa useampaa sisältöaluetta samanaikaisesti. Työskentelyssä kannustetaan kokeiluun sekä erilaisiin tulkintoihin.

—–

Perusopintojen työpajat

Kuvis 6 (12–13 -v:lle) ja Kuvis 7 (13–14 -v:lle) -ryhmän opinnot.

Opintokokonaisuudessa syvennetään aiemmin opittuja sisältöjä kuvataiteen eri osa-alueilla työskennellen. Työtavat ja oppimisympäristöt monipuolistuvat samalla kun oma kuvailmaisu kehittyy. Opetus muodostuu teemallisista jaksoista. Työskentelyssä kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman hyödyntämiseen.

Syventävät opinnot 14–20 vuotiaat

Kuvataiteen syventävissä opinnoissa keskitytään kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventämiseen. Opinnoissa korostuu pitkäjänteinen ja itsenäinen työskentely sekä kyky syventää ja soveltaa aiemmin opittua.

Syventäviin opintoihin kuuluu kolme opintokokonaisuutta; Työpajaopinnot valitussa työpajassa, joissa opiskellaan vähintään 2 lukuvuotta, Lyhytkurssit, joita voi suorittaa työpajaopintojen rinnalla ja Päättötyöopinnot opintojen loppuvaiheessa, kun oppilas haluaa tehdä lopputyön.

—–

Työpajaopinnot

 2–6 lukuvuotta

Opintokokonaisuuteen kuuluu vähintään kaksi lukuvuotta työpajaopintoja oppilaan valitsemassa työpajassa, kun oppilas on suorittanut kuvataiteen perusopinnot (Kuvis 1 – Kuvis 7 -opinnot, joiden laskennallinen laajuus on 800 tuntia). Työpajatarjonta voi vaihdella lukuvuosittain oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Valitussa työpajassa opiskellaan lukuvuosi kerrallaan.

Jos opiskelija aloittaa kuvataideopinnot kuvataidekoulussa vasta syventävistä opinnoista ja haluaa tehdä päättötyön, työpajaopintoja tulee opiskella kauemmin *tarkemmat ohjeet koululta.

—–

Lyhytkurssit

Opintokokonaisuus koostuu vähintään kolmesta opiskelijan valitsemasta lyhytkurssista, joita järjestetään kuvataiteen eri osa-alueilta joka vuosi. Lyhytkursseille osallistutaan työpajaopintojen ohessa. Yhden kurssin laajuus on 10-12 tuntia.

—–

Päättötyöopinnot 

n. 1 lukuvuosi

Päätyöopinnot suoritetaan opiskelijan valitsemassa työpajassa. Opinnoissa oppilas pääasiassa keskittyy yhden lukuvuoden ajan lopputyön tekemiseen. Työskentely on itsenäistä ja vastuu työn etenemisestä on oppilaalla. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Lopputyö muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, missä oppilas myös arvioi omaa työtään ja työskentelyään.