TAITEEN PERUSOPETUS - Aikuiset

Aikuisten perusopinnot

Aikuisten perusopintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen.

Aikuisten perusopinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta. Opinnoissa edetään opintokokonaisuudesta seuraavaan: Kuvataiteen perusteet (sis. AikuistenKuvis 1, 2 ja 3 -ryhmien opinnot) opintokokonaisuuden jälkeen siirrytään Perusopintojen työpajaopintoihin (sis. AikuistenKuvis 4 ja 5 -ryhmien opinnot). Lyhytkursseja voi suorittaa ryhmäopintojen rinnalla. Perusopinnot voi suorittaa viidessä lukuvuodessa, jonka jälkeen opintoja voi jatkaa syventävissä opinnoissa.

—–

Aikuisten kuvataiteen perusteet

AikuistenKuvis 1, AikuistenKuvis 2 ja AikuistenKuvis 3 -ryhmien opinnot.

Yhden lukuvuoden opinnot koostuvat neljästä eri jaksosta: piirustus, maalaus, kuvanveisto/keramiikka ja grafiikka. Kukin jakso on laajuudeltaan 7 tai 8 opetuskertaa, osa-alueesta riippuen. Kontaktiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua ja portfoliopäiväkirjan työstämistä.

—–

Aikuisten perusopintojen työpajat

AikuistenKuvis 4 ja AikuistenKuvis 5 -ryhmien opinnot

Opintokokonaisuudessa syvennetään aiemmin opittuja sisältöjä kuvataiteen eri osa-alueilla työskennellen. Työtavat ja oppimisympäristöt monipuolistuvat samalla kun oma kuvailmaisu kehittyy. Opetus muodostuu teemallisista jaksoista. Työskentelyssä kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman hyödyntämiseen.

Aikuisten syventävät opinnot

Aikuisten syventävissä opinnoissa keskitytään kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventämiseen omien tavoitteiden suuntaisesti. Opinnoissa korostuu pitkäjänteinen ja itsenäinen työskentely sekä kyky syventää ja soveltaa aiemmin opittua.

Syventäviin opintoihin kuuluu kolme opintokokonaisuutta; työpajaopinnot valitussa työpajassa, joissa opiskellaan vähintään 2 lukuvuotta, lyhytkurssit, joita voi suorittaa työpajaopintojen rinnalla ja päättötyöopinnot opintojen loppuvaiheessa, kun oppilas haluaa tehdä lopputyön.

—–

Työpajaopinnot

2 lukuvuotta

Opintokokonaisuuteen kuuluu vähintään kaksi lukuvuotta työpajaopintoja oppilaan valitsemassa työpajassa, kun oppilas on suorittanut kuvataiteen perusopinnot (Perusopinnot= AikuistenKuvis 1 – AikuistenKuvis 5 -opinnot, joiden laskennallinen laajuus on 800 tuntia). Työpajan sisältö voi vaihdella lukuvuosittain oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

—–

Lyhytkurssit

väh. 3 lyhytkurssia

Opintokokonaisuus koostuu vähintään kolmesta opiskelijan valitsemasta lyhytkurssista, joita järjestetään kuvataiteen eri osa-alueilta joka vuosi. Lyhytkursseille osallistutaan työpajaopintojen ohessa. Yhden kurssin laajuus on 10-12 tuntia.

—–

Päättötyöopinnot

1 lukuvuosi

Päätyöopinnot suoritetaan työpajassa. Opinnoissa oppilas keskittyy lopputyön tekemiseen. Työskentely on itsenäistä ja vastuu työn etenemisestä on oppilaalla. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Lopputyö muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, missä oppilas myös arvioi omaa työtään ja työskentelyään.